top of page

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN

Brides to Be is een eenmanszaak gevestigd aan de Gerichtenweg 8, 8081PB in Elburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69327912. Bij Brides to Be kun je onder andere terecht voor bruidsmake-up en bruidskapsels, gelegenheidsmake-up en kapsels.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Brides to Be: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Klant: de natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Brides to Be een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het kopen van een dienst of product.
Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan Brides to Be tegen betaling werkzaamheden verricht voor de klant of een product levert.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie bijv. e-mail.
Website: de website van Brides to Be www.bridestobe.nl

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieden, offertes en overeenkomsten van Brides to Be.
2. De toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Brides to Be uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk overeenkomsten en vervolg overeenkomsten.
5. Brides to Be mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je vooraf bericht.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
7. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen jou en Brides to Be gesloten overeenkomst, heeft dat wat er in de overeenkomst staat, voorrang op deze algemene voorwaarden.

Offertes/aanbod
1. Offertes zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Genoemde prijzen in offertes of in het aanbod zijn inclusief BTW en exclusief extra kosten zoals parkeerkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De klant zorgt ervoor dat gegevens die aan Brides to Be worden verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten of diensten die in het aanbod of in de offerte zijn omschreven.
5. Een samengestelde offerte verplicht Brides to Be niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst, tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
6. Brides to Be is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod of in de offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Brides to Be en de klant komt tot stand op het moment dat:
1.1 De klant schriftelijk akkoord gaat met de offerte en een eventuele gevraagde aanbetaling door Brides to Be is ontvangen.
1.2 De klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van Brides to Be door een boeking te plaatsen op de website of haar keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden.
1.3 Brides to Be een door de klant geplaatste bestelling of inschrijving, schriftelijk heeft bevestigd.
2. De klant gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Derden
1. Brides to Be heeft het recht derden (hulppersonen) in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van deze derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. Bij het inschakelen van hulppersonen zal Brides to Be de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden, is uitgesloten.

Haar/Make-up styling
1. Een haar/make-up styling kan door de klant zowel telefonisch, via e-mail als via whatsapp boeken.
2. De klant levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Brides to Be op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door Brides to Be zijn ontvangen, heeft Brides to Be het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant.
3. Brides to Be zal de styling naar beste inzicht, kennis en kunde en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Brides to Be neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich maar kan niet garanderen dat de klant het gewenste resultaat bereikt. 
4. Brides to Be zal bij de uitvoering van de styling te werk gaan volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek. Brides to Be zal geen styling uitvoeren die buiten haar beroepscompetenties vallen.
5. De klant is verplicht zowel de voorzorgsmaatregelen als de nazorgvoorschriften van Brides to Be op te volgen.
6. Brides to Be kan foto’s van de resultaten gebruiken voor promotionele doeleinden om toekomstige klanten de mogelijke resultaten te laten zien. Brides to Be zal de foto’s pas gebruiken als de klant hier toestemming voor heeft gegeven.

Bruids arrangementen
1.  De klant zorgt ervoor dat de omstandigheden op de locatie zo gunstig mogelijk zijn zodat Brides to Be de werkzaamheden zonder hinder uit kan voeren.
2. In het geval Brides to Be tijdens de uitvoering van de overeenkomst hinder ondervindt van door de klant ingeschakelde derde partijen, kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verminderd resultaat.
3. Wanneer Brides to Be voor 08.00 uur bij de klant of op locatie wordt verwacht, heeft Brides to Be het recht hier extra kosten voor in rekening te brengen.

Facturatie & betaling
1. Brides to Be is bij (bruids)arrangementen gerechtigd een aanbetaling te vragen. Deze wordt tijdens de proef voldaan. De klant zorgt ervoor dat de restant betaling uiterlijk 3 dagen van levering door Brides to Be ontvangen is. Uitbreidingen van een arrangement, worden apart gefactureerd.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. Brides to Be is gerechtigd om in dat geval een maandelijkse rente in rekening te brengen van vijf procent (5%), waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Naast de maandelijkse rente worden incassokosten in rekening gebracht zoals vermeld in de Wet op de Incassokosten.

Overmacht & onvoorziene omstandigheden
1. Brides to Be heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de overeenkomst te onderbreken, uit te stellen of te annuleren.
2. Hiervan is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, gebrekkige levering van partners van Brides to Be, kapotte apparatuur, storingen en overheidsmaatregelen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden. Brides to Be zal indien mogelijk zorgen voor een vervangende stylist of partijen zullen, wanneer dit mogelijk is, een nieuwe datum overeenkomen.
3. In het geval er geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de klant recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Annulering
1. In het geval de klant besluit de overeenkomst te annuleren, heeft Brides to Be het recht annuleringskosten in rekening te brengen. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.
2. Wanneer de klant verhinderd is voor een proef styling, dient de klant dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren te melden bij Brides to Be. In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en tijdstip gepland worden. Wanneer de klant niet of niet tijdig annuleert, is Brides to Be gerechtigd vijftig procent (50%) van de kosten voor de styling in rekening te brengen bij de klant.

3. Bij annulering van een Bruids arrangement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
3.1 Bij annulering tot 3 kalendermaanden voor de dag van levering wordt dertig procent (30%) van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
3.2 Bij annulering binnen 3 kalendermaanden voor de dag van levering wordt vijftig procent (50%) van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
3.3 Bij annulering binnen één (1) week voor de dag van levering wordt tachtig procent (80%) van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Overheidsadviezen
1. Zowel de klant als Brides to Be houden zich aan geldende overheidsadviezen. Dit betekent onder andere dat Brides to Be een gezondheidscheck uit kan voeren voorafgaand aan een afspraak.

Aansprakelijkheid
1. Brides to Be is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het niet opvolgen van voorzorgsmaatregelen en nazorgvoorschriften, de informatie die gegeven is tijdens de styling, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen daarvan, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
2. Brides to Be is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere aansprakelijkheid van Brides to Be is beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag.
4. De klant vrijwaart Brides to Be tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden.
5. Alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Brides to Be van toepassing. Brides to Be zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals afbeeldingen, teksten en video’s welke  getoond worden op de website of de social mediakanalen van Brides to Be, berusten uitsluitend bij Brides to Be en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Brides to Be vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. In het geval de klant zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Brides to Be gerechtigd haar schade op de klant te verhalen.

Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle door Brides to Be gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de klant en Brides to Be zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen altijd eerst proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Brides to Be of als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Brides to Be.
2. Brides to Be zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.


Versie januari 2021

 PRIVAY POLICY

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.bridestobe.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.bridestobe.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Brides to be en specifiek www.bridestobe.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is bridestobe@gmail.com.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.bridestobe.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website link bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.bridestobe.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Privacy Policy
bottom of page